Transport av hund

Det kan kännas krångligt att förstå sig på vilka lagar som egentligen gäller när det kommer till transport av hund. När man börjar läsa inser man snabbt att det finns mer än lagar, närmare bestämt förordningar och även föreskrifter som ska följas vid transport av hund. Men var bara lugn. Vi kommer gå igenom hur allt hänger ihop här nedan. Läs vår artikel hund i bil för de mer lättlästa och specifika reglerna som gäller när hunden ska med i bilen.

Den här artikeln tar upp de mer översiktliga lagar och förordningar som reglerar transport av hundar. Bilden nedan ger dig en översikt över hur regleringen går till.

Grafiskt diagram lagar vid transport av hund


Riksdagen fattar beslut om lagar, vilket är sådana regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag. Efter ett val är är det även riksdagens uppgift att rösta fram en statsminister som sedan bygger sin regering.

Lagar beslutas av riksdagen, men vissa lagar som Sverige måste följa utan att riksdagen fattar beslut kommer direkt från Europeiska Unionen.[1] Lagar är generellt sett övergripande utan att gå in på detaljer.

Regeringens uppgift är styra Sverige och att se till att riksdagens beslut kring lagar genomförs.[2]

Förordningar är regeringens sätt att med stöd av gällande lag meddela kompletterande bestämmelser till lagen.[3]

Jordbruksverket är en myndighet som har till uppgift att lagar och förordningar blir verklighet. Jordbruksverket ansvarar bland annat för ett gott djurskydd. Varje år beslutar regeringen om hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda.[4]

Föreskrifter som innehåller detaljerade regler för exempelvis: hållande av hund och transport av levande djur utges av Jordbruksverket.

På så vis ser vi att transport av hundar regleras av lagar, förordningar och föreskrifter. Vad dessa lagar och förordningar säger går vi igenom här nedan.

Vilka lagar reglerar transport av hundar?

En paragraf på en bilväg

Det är Djurskyddslag (2018:1192) som övergripande reglerar vad som gäller:

Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur [5]

Djurskyddslagen omfattar mycket mer än transport av hund, men i den här artikeln kommer vi endast fokusera på det som är relevant för ämnet. Lagen hänvisar dessutom till kompletterande bestämmelser i Djurskyddsförordningen, den kommer vi till längre ned.

Utöver Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen är det sedan Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) som har till uppgift att meddela mer detaljerade regler, de så kallade föreskrifterna. Exempelvis är det Jordbruksverket som meddelar föreskrifter om storleken på- och utformningen av förvaringsutrymmen för hundar.

Vad säger lagen om att transportera hundar?

Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen reglerar inte bara hundar utan även många andra djur, men eftersom den här artikeln handlar om just hundar har vi valt att byta ut ordet djur i texterna mot hundar. På så vis blir texten mer lättläst och relevant för dig.

Som du kommer att se är lagen och förordningen väldigt övergripande utan att gå in på specifika detaljer.

Djurskyddslag (2018:1192)

I Djurskyddslagen finns grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas.

  • Hundar skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.[6]
  • Vid transport av hundar skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och som ger varje hund skydd mot värme och kyla samt stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det behövs skall hundarna hållas skilda från varandra. Den som transporterar hundar ska ha tillsyn över hundarna och vidta de åtgärder som behövs för att hundarna under pålastning, transport och urlastning inte ska skadas eller orsakas lidande.[7]

Djurskyddsförordning (1988:539)

Djurskyddsförordningen innehåller kompletterande bestämmelser till Djurskyddslagen, vilket känns självklart att det behövs, eftersom det är väldigt övergripande och inte särskilt specifika regler i lagen. Det är i Djurskyddsförordningen vi hittar bestämmelsen att det Jordbruksverket som meddelar föreskrifter om exempelvis storleken på förvaringsutrymmen för djur.[8]

  • Den som transporterar hundar skall ha tillsyn över hundarna och vidta de åtgärder som behövs för att hundarna under lastning, transport och urlastning inte skall skadas eller orsakas lidande.[9]
  • Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av hundar.[10]

Slutord och fortsatt läsning

Mer än så är det inte på lagfronten. Lagarna och förordningarna går som sagt inte in på detaljer. Desto mer finns det kring Jordbruksverkets regler. Vi har naturligtvis även gått igenom dessa mer detaljerade reglerna för hund i bil som Jordbruksverket har utgett i sina föreskrifter. Klicka på länken för att komma till artikeln direkt.

Kommentarer, synpunkter eller om du tycker dig upptäcka faktafel, skickas mer än gärna till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommentarer till Djurskyddslag (2018:1192)


I Djurskyddslagen under rubriken "Transport av djur"[11] hänvisar man till en Europeisk förordning, dock gäller denna endast djurtransporter för ekonomiska verksamheter.[12] Vi har valt att endast fokusera på transport av husdjur i den här artikeln, därmed har vi inte gått igenom den Europeiska förordningen i vår artikel. Jordbruksverket definierar ekonomisk verksamhet enligt följande:

Exempel på ekonomisk verksamhet är djurtransportföretag, lantbruk/uppfödning av produktionsdjur, yrkesmässig avelsverksamhet, slakterier, professionell hästtränings-/tävlingsverksamhet, cirkusar, djurparker, djurhandlare, djurbutiker, försöksdjursverksamhet, bevakningsföretag eller annan liknande yrkesverksamhet [13]

Källförteckning